Soutěžní řád slídičů

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČMKJ (CACT) PRO KLUBOVÉ ZKOUŠKY A SOUTĚŽE LOVECKÝCH SLÍDIČŮ
ÚVOD
1ÚVOD

Plemena loveckých slídičů se stala pevnou součástí české myslivecké kynologie. Tito lovečtí psi se těší zájmu jak myslivecké, tak i ostatní kynologické veřejnosti pro svou inteligenci a nadanost, což jim dává předpoklad pro jejich všestranné lovecké využití.

Zkoušek se mohou účastnit všichni psi loveckých plemen FCI po dosažení věku 10 měsíců. Zkoušek vloh se mohou zúčastnit i psi mladší 10 měsíců. Slídiče na soutěžích dle tohoto soutěžního řádu mohou posuzovat rozhodčí s kvalifikací pro příslušné zkoušky „malých“ plemen. Rozhodčí s aprobací pro všestranné zkoušky „malých“ plemen může posuzovat všechny zkoušky a soutěže dle tohoto soutěžního řádu.

Pořadatelský klub zašle nejpozději 14 dnů před termínem konání zkoušek ČMKJ návrh na nominaci rozhodčích a dostatečný počet propozic zkoušek. Vrchní rozhodčí zašle do 14 dnů po konání zkoušek ČMKJ přehled výsledků zkoušek se stručnou zprávou o jejich průběhu a seznamem rozhodčích a čekatelů (čekatele lze delegovat nejvýše 1 na skupinu), kteří na zkouškách posuzovali. V případě účasti čekatelů zašle rovněž ČMKJ soudcovské tabulky 2 psů vyhotovené čekateli.

Pořadatelský klub zašle nejpozději 14 dnů před konáním zkoušek místně příslušnému orgánu obce oznámení o konání zkoušek. A v den zkoušek zajistí kontakt na veterinární službu.

Na všechny soutěže může nastoupit až 24 psů. Skupiny jsou na ZV tvořeny 8mi psy, na ostatních zkouškách 6ti psy. Na každou soutěž je na návrh pořadatelského klubu nominován ČMKJ vrchní rozhodčí a pro každou skupinu 2 rozhodčí. Vrchní rozhodčí nesmí posuzovat práci psů ve skupině. Delegovaní rozhodčí mají nárok na cestovné a za výkon jim přísluší odměna, kterou určí pořadatelský klub.

.
2Klubové zkoušky vloh – KZV

  Odhalují vrozené vlohy psa, kvalitu jeho nosu, povahu a schopnosti k dalšímu náročnějšímu výcviku. Na zkouškách vloh retrieverů se tituly CACT nepřiznávají.

.
3Klubové podzimní zkoušky – KPZ CACT

Podzimní zkoušky jsou soutěže loveckých slídičů k vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře.

4Klubové barvářské zkoušky – KBZ CACT

Barvářské zkoušky jsou soutěže loveckých slídičů k vyhledávání drobné zvěře a dosledu spárkaté zvěře.

5Klubové lesní zkoušky – KLZ CACT

Lesní zkoušky jsou soutěže loveckých slídičů k vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné, tak i dosledu spárkaté zvěře.

.
6Klubové zkoušky z vodní práce – KZVP CACT

Zkoušky z vodní práce jsou soutěže loveckých slídičů k vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné vodní zvěře.

.
7Klubové všestranné zkoušky – KVZ CACT

Všestranné zkoušky jsou zkoušky, kde lovecký slídič musí prokázat všestrannou použitelnost v lovecké praxi. Na těchto zkouškách prokazují lovečtí slídiči všestrannou schopnost pro vyhledávání, dohledání usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné jak drobné tak i spárkaté zvěře. Psi, kteří úspěšně absolvují KVZ, mají právo na záznam v plemenné knize a v průkazu původu jako „U“.

8Memoriál Mileny Štěrbové

MMŠ je vrcholná mezinárodní soutěž loveckých slídičů. Podrobnosti jsou uvedeny ve Statutu MMŠ. MMŠ se zkouší podle Soutěžního řádu pro všestranné zkoušky loveckých slídičů. Soudcovská tabulka MMŠ je shodná se soudcovskou tabulkou pro VZ. Z důvodu zadání titulu CACIT se upravují některé disciplíny takto:
Disciplína „Vyhánění zvěře z houštin“ se zkouší 2x 10 min. v různých lečích.
Disciplína „Dohledávka a přinášení pernaté“ se zkouší bezprostředně po slídění a vzdálenost pohozené zvěře se zvětšuje z 30 kroků na 50.
Disciplína „Vlečka se srstnatou zvěří“ – délka vlečky se prodlužuje z 200 na 400 kroků. Aby nejlepší pes v celkovém pořadí získal titul CACIT, musí dosáhnout I. ceny. Druhý pes v celkovém pořadí, dosáhne-li I. ceny, obdrží res. CACIT. Tituly CACT a Res.CACT se zadávají pro všechna zúčastněná plemena, pokud získají I. cenu.

.
JEDNOTLIVÉ DISCIPLÍNY ZKOUŠEK:
9POSLUŠNOST A OVLADATELNOST

Časový limit: po celou dobu zkoušek
Slouží k prokázání poslušnosti, ovladatelnosti a spolupráce psa s vůdcem. Rozhodčí sleduje během celých zkoušek jak pes ochotně a přesně reaguje na povely vůdce, zvlášť na základní povely (např. přivolání). Je-li pes právě v kontaktu se stopou zvěře nebo v pohybu za zvěří, kterou našel v krytině a sleduje ji ať už hlasitě nebo němě, nereaguje na přivolání ani jiné povely, nelze toto chování hodnotit jako neposlušnost. Tento projev v temperamentu je pro slídiče v daném okamžiku cennější. Příliš časté a opakované povely snižují známku z poslušnosti.
Pes, který se vzdálí z dosahu svého vůdce během zkoušek na více než 15 minut, obdrží známku 0.
Chyby: časté opakování povelů a jejich neochotné nebo nesprávné plnění. .

10VODĚNÍ PSA

Rozhodčí vytyčí v prostoru, kde jsou prováděny zkoušky trasu, která vede přes rozličné terénní překážky (padlý strom, mezi keři, přes příkop atd.). Rozhodčím určená trasa by měla být pro všechny zkoušené psy přibližně stejná. Psi musí být zkoušeni jednotlivě.
Vůdce vede psa upoutaného na loveckém vodítku neseném přes rameno nebo na přes rameno zavěšeném svinutém barvářském řemeni anebo volně. Pes nesmí vůdci při chůzi překážet nebo jej zdržovat.
Vodění na řemeni:
Pes musí jít klidně vedle levé nohy vůdce nebo těsně za svým vůdcem, nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout. Nemá se zaplétat do keřů, ani zachytávat za stromy. Vůdce projde kolem několika keřů nebo stromů těsně, aby dokázal, jak pes zvládá vodění. Tahá-li pes svého vůdce, zachytává-li se za stromy nebo keře, nebo ho správně nenásleduje, obdrží za každou chybu o jeden stupeň sníženou známku. Během zkoušky vůdce nesmí držet vodítko v ruce, usměrňovat pohyb psa a dávat mu žádné povely.
Vodění volně:
Pes musí jít klidně těsně vedle levé nohy vůdce nebo těsně za svým vůdcem, nemá ho předbíhat ani příliš zaostávat.
Rozhodčí sleduje vůdce se psem po celé délce trasy.
Chyby: předbíhání, tahání, napnutí vodítka, zaostávání. Při opakovaném trhání a kňučení psa při spatření zvěře se hodnotí pes známkou 0. V lese nesmí pes zaskakovat za stromy, musí sledovat vůdce a v žádném případě jej nesmí omezovat v pohybu.

11ODLOŽENÍ

Časový limit: 5 minut
Odložení se provádí s uvázáním na zcela rozvinutém barvářském řemeni, jehož konec je uvázán v místě odložení psa, nebo volně, bez psu známého předmětu. Rozhodčí určí místo k odložení psa. Jeden z rozhodčích se ukryje v dobrém větru tak, aby mohl odloženého psa sledovat. Druhý rozhodčí přivede vůdce a psa na místo určené k odložení. Místo k odložení psa si musí vůdce řádně prohlédnout, aby jej neodložil k vosímu hnízdu, mraveništi apod. Vůdce odloží psa a následně s rozhodčím odejdou tak daleko, aby je pes nemohl navětřit a vidět. Pes se může během odložení posadit nebo postavit, ale nesmí poodejít. Po 5 minutách se vůdce pro psa vrátí a odvede ho.
Rozhodčí se spolu dohodnou na známce a vyhlásí ji. Takto se vyzkouší všichni psi.
Korona nesmí rušit práci psa, musí být skryta ve vzdálenosti nejméně 100 kroků.

Hodnocení na řemeni:
Známku 4 dostane pes, který je během těchto 5 minut klidný.
Známku 3 dostane pes, který opustí místo k odložení do 3 kroků.
Známku 2 dostane pes, natáhne-li celý řemen (5m) a je klidný.
Známku 1 dostane pes, který natáhne celý řemen a občas s ním smýká bez hlasitých projevů nebo ojediněle zakňučí.
Známku 0 obdrží pes, který se na řemeni trvale smýká nebo štěká či opakovaně kňučí.

Hodnocení volně:
Známku 4 dostane pes, který je během těchto 5ti minut klidný.
Známku 3 dostane pes, který opustí místo odložení do 3 kroků.
Známku 2 dostane pes, který opustí místo odložení do 6 kroků.
Známku 1 dostane pes, který opustí místo odložení do 10 kroků nebo ojediněle zakňučí.
Známku 0 dostane pes, který opustí místo odložení o více než 10 kroků nebo štěká či opakovaně kňučí.

 

12NOS

(Časový limit: po celou dobu soutěže)
Rozhodčí posuzuje kvalitu nosu během zkoušení těch disciplín, kde pes nos používá. Při jeho zhodnocení musí současně zvažovat všechny okolnosti, zvláště vzdálenost, na jakou pes zvěř navětřil, jaké jsou dané povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod.

.
13VYHLEDÁVÁNÍ ŽIVÉ ZVĚŘE - SLÍDĚNÍ

Časový limit: 15 minut
Úkolem této discipliny je prověřit schopnosti psa systematicky a efektivně prohledat prostor a najít živou zvěř. Zkouší se v poli s vyšší krytinou, možné využít i strniště s řadami slámy, popřípadě u vody nebo v lese s dostatečným podrostem, který znemožňuje psovi hledat zvěř zrakem. Slídění se provádí zásadně proti větru, maximálně s mírným bočním větrem.
Pes má radostně, energicky a soustavně prohledávat terén v určeném prostoru s evidentní snahou nalézt živou zvěř nebo její stopu. Má pracovat v přehledném terénu do vzdálenosti účinnosti brokového výstřelu. S nepřehledností terénu se musí zkracovat i vzdálenost slídění tak, aby byla možnost vyvstalou nebo vypíchnutou zvěř ulovit. Do nalezení zvěře nebo její stopy musí pes zůstat v kontaktu se svým vůdcem a řídit se jeho pokyny.
Známkou 4 je hodnocen pes, který systematicky (nejlépe člunkovitým způsobem) prohledává terén v určeném prostoru před pomalu postupujícím vůdcem. Pracuje samostatně bez častých povelů, s neumdlévající snahou a radostnou chutí najít zvěř.
Známkou 3 je hodnocen pes, který nemá tak dokonalý způsob slídění nebo musí být vícekrát pobízen, anebo usměrňován.
Známkou 2 je hodnocen pes, který nemá systematické slídění, opakovaně, aniž by sledoval stopu nebo zvěř, zabíhá za vůdce a k práci musí být často pobízen.
Známkou 1 je hodnocen pes, který chodí jenom krátce před vůdcem za stálého pobízení.
Známkou 0 je hodnocen pes, který přes veškeré pobízení vůdcem nemá snahu hledat zvěř a zdržuje se ve vůdcově blízkosti.

.
14STOPA ŽIVÉ ZVĚŘE

Pes musí sledovat stopu zvěře, kterou sám našel nebo na kterou ho vůdce nasadil nejméně do vzdálenosti 150 kroků, aby mohl být hodnocen známkou 4. Psovi se úměrně snižuje známka, pokud se musí častěji navádět na stopu zvěře nebo ji sleduje jenom krátce. Sleduje-li pes stopu při prvním uvedení na stopu alespoň do jedné třetiny předepsané vzdálenosti, bude hodnocen známkou 2. Byl-li pes více jak dvakrát uveden na stopu zvěře a sleduje-li pes stopu alespoň do jedné třetiny předepsané vzdálenosti, bude hodnocen známkou 1.
Známkou 0 se hodnotí pes, který stopu vůbec nesleduje ani po několikerém uvedení na stopu.

15HLASITOST

Časový limit: po celou dobu zkoušek
Je pro slídiče vrozená vlohová disciplína, při které pes hlasitým vydáváním sleduje zvěř popřípadě její čerstvou stopu. Pes může prokázat hlasitost na čerstvé stopě živé zvěře, nebo pokud v časovém limitu určeném pro disciplínu slídění (vyhledávání) nebo nahánění zvěř sám vyrazí, nahání a je s ní v kontaktu. Za hlasitost nelze uznat hlášení u usmrceného kusu zvěře.
Známkou 4 je hodnocen pes, který čerstvou stopu zvěře okamžitě sleduje, pravidelně hlásí, aniž by zvěř před sebou sledoval zrakem, nebo pes, který zvěř sám vyrazí, sleduje a hlásí, i když zvěř nevidí na vzdálenost alespoň 150 kroků.
Známkou 3 je hodnocen pes, který pracuje jako při známce 4, hlášení však je přerušované delšími odmlkami.
Známkou 2 je hodnocen pes, který hlásí zvěř jenom tehdy, když ji vidí a ztrácí-li ji z dohledu, s hlášením přestane.
Známkou 1 je hodnocen pes, který hlásí zvěř po jejím spatření jen značně přerušovaně, s přestávkami.
Známkou 0 je hodnocen pes, který při pronásledování unikající zvěř vidí, ale nehlásí ji. Známku 0 také obdrží pes, který balamutí.
Známkami 4 a 3 je hodnocena hlasitost na stopě, známkami 2 a 1 je hodnocena hlasitost na viděnou.
Neprokáže-li pes na zkouškách hlasitost, známka z hlasitosti na dříve vykonaných zkouškách se nepřepisuje.
Disciplina „hlasitost“ je pro všechna plemena loveckých slídičů disciplínou, jejíž známka nemá vliv na zařazení do ceny, pouze zvyšuje bodové hodnocení psa.

16CHOVÁNÍ PO VÝSTŘELU

Časový limit: výstřel asi v polovině doby určené k vyhledávání živé zvěře
Zkouší se při disciplíně „Vyhledávání živé zvěře - slídění“. Přibližně v polovině časového limitu vůdce na pokyn rozhodčího jednou vystřelí z brokovnice v okamžiku, kdy se pes zaměstnává prohledáváním krytiny ve vzdálenosti 15 - 20 kroků od vůdce a nedívá se na něho.
Pes, který prokáže svým chováním, že se nebojí výstřelu, hodnotí se známkou 4. Začne-li pes po výstřelu divoce pobíhat ve větší vzdálenosti a nereaguje na přivolání nebo se vrátí k vůdci a musí být neustále k dalšímu vyhledávání - slídění pobízen, hodnotí se nižší známkou, která je odvislá od intenzity pobízení psa vůdcem a délky časové prodlevy, než pes začne opět vyhledávat - slídit.
Pes, který má strach z výstřelu, to znamená, že od vůdce bojácně odběhne, nedá se přivolat, ztratí zájem o další práci, chová se bázlivě a nedůvěřivě, nebo nejde ani po pobízení vůdce od nohy, hodnotí se známkou 0.
Chyby: bázlivost a neklid po výstřelu. Pes, který zůstane po výstřelu u nohy svého vůdce a ani na jeho rozkaz nechce zvěř hledat, obdrží známku 0.

17VYHÁNĚNÍ ZVĚŘE Z HOUŠTIN

Časový limit: do 10ti minut
Ke zkoušce je požadován dostatečně velký a hustý porost, pokud možno dobře zazvěřený. Úkolem této discipliny je prověření schopnosti psa vyhledávat živou srstnatou zvěř v lesních podmínkách. K vyzkoušení této discipliny jsou vhodné houštiny a mladší lesní kultury a to i s podrostem. Vyhánění zvěře z houštin je možné provádět z odložení nebo přímo od nohy.
Před započetím disciplíny rozhodčí zaujmou vhodné stanoviště, aby mohli sledovat práci psa v leči i počínání vůdce.
Vyhánění z odložení:
Vůdce si odloží psa před lečí na vhodném místě (proti ústí ochozu, pěšiny nebo jiného vhodného vstupu do leče) a poodejde asi 50 kroků na libovolnou stranu podle leče. Dá povel, po němž musí pes jít přímo do leče. Je chybou, přiběhne-li pes napřed k vůdci a teprve následně jde do leče.
Vyhánění přímo od nohy:
Vůdce si vybere u leče vhodné místo a na jeho povel musí pes jít přímo do leče.
Pes má v obou případech prohledávat určenou leč s chutí. Bude-li v leči zvěř, musí nalezenou zvěř hlasitě nebo němě vytlačit z leče. Hodnotí se způsob systematické práce psa. Během vyhánění může pes vybíhat z leče, ale musí se do ní bez pobízení (bez hlasitého povelu) zase sám vracet. Pokud vůdce naznačuje psovi, že vyhánění pokračuje, nelze to slučovat s pobízením psa do leče a snižovat za to výslednou známku. Vůdce může zůstat stát po celou dobu provádění discipliny na stanovišti nebo pomalu postupovat podle leče a řídit se pokyny rozhodčích. Disciplina se ukončí ve chvíli, kdy pes systematicky prohledal celou leč.
Prokáže-li pes během plnění této discipliny hlasitost, je rozhodčími hodnocena. Je-li však již v průběhu zkoušek z hlasitosti ohodnocen, nesmí se tato známka snížit.
Vyhánění z odložení je zvýhodněno koeficientem 9. Přijde-li pes při vyhánění z odložení napřed k vůdci nebo do menší vzdálenosti než je polovina původní vzdálenosti vůdce od odloženého psa, hodnotí se jako od nohy – koeficient 7.
Zkouší-li se tato disciplina 2x, použije se pro výslednou známku postup podle všeobecné části zkušebních řádů. Je-li v tomto případě jedno nahánění posouzeno rozhodčími jako od nohy a druhé z odložení, pro výsledný počet bodů se použije koeficient 8.

Známkou 4 je hodnocen pes, který pracoval podle uvedeného popisu. Prostorově prohledal leč, udržoval si kontakt s vůdcem a nemusel být více než 2x pobízen do leče.
Známkou 3 je hodnocen pes, který nemusel být více než 4x pobízen k práci v leči, leč však systematicky prostorově prohledal.
Známkou 2 je hodnocen pes, který leč sice prostorově prohledal, byl však často pobízen do leče.
Známkou 1 je hodnocen pes, který byl často pobízen do leče a leč prohledává nesystematicky a pouze při okraji před vůdcem.
Známkou 0 je hodnocen pes, který přes veškeré pobízení vůdce neprokázal ochotu leč prohledat.
Chyby: časté opuštění leče, málo prostorové hledání, časté pobízení a hlasité povely, atd.

18DOHLEDÁVKA A PŘINÁŠENÍ PERNATÉ ZVĚŘE

Časový limit: 10 minut
Pes má prokázat, že dokáže najít a přinést střelenou nebo jinak usmrcenou pernatou zvěř, která po zásahu spadla nebo byla vhozena do vyšší krytiny a pes ani vůdce ji nevidí.
Rozhodčí vyberou vhodné místo a pohodí zvěř tak, aby to pes ani vůdce psa neviděli. Pes je vypuštěn vůdcem na výzvu rozhodčího z místa vzdáleného od pohozené zvěře asi 30 kroků vždy s dobrým větrem. Rozhodčí hodnotí zejména ochotu psa nalézt zvěř, její rychlé uchopení, přímočaré přinesení a spolehlivé odevzdání. Pes se má při předávání posadit před vůdce bez povelu a zvěř klidně držet, než mu ji vůdce odebere s příslušným povelem.
Vůdce nesmí dávat psovi povely k přinesení zvěře. Za každý takový povel se snižuje známka o jeden stupeň. Známku ovlivňuje celkový způsob vypracování této disciplíny. Dále se snižuje známka za špatné předání. Vyplivnutí a nepředání = 2 chyby (nepředání, neusednutí), lze hodnotit nejlépe známkou 2.
Přinese-li pes zvěř vůdci do stanoveného limitu 10 minut se 3 a více chybami, obdrží známku 1.
Známkou 0 je hodnocen pes, který zvěř do časového limitu vůdci nepřinesl.

19DOHLEDÁVKA A PŘINÁŠENÍ SRSTNATÉ ZVĚŘE

Časový limit: 10 minut
Pes má prokázat, že je schopen dohledat a přinést střelenou nebo jinak usmrcenou srstnatou zvěř. Tato disciplína se zkouší ve vhodném lesním terénu tak, aby pes nemohl zvěř nalézt zrakem. Používá se divoký nebo domácí králík nebo zajíc v odpovídající velikosti a barvě. Rozhodčí pohodí zvěř na vzdálenost asi 30 kroků tak, aby to pes ani vůdce neviděli. Pes je vůdcem vypuštěn proti větru k místu pohození. Způsob hodnocení je stejný jako u disciplíny „Dohledávka a přinášení pernaté zvěře“.

20VLEČKA SE SRSTNATOU ZVĚŘÍ

(Časový limit: 15 minut)
Vlečka se zakládá ve vhodném terénu se 2 oblouky na vzdálenost 200 kroků. Zakládání vlečky nesmí pes vidět. Na konci se položí zvěř, která byla tažena. Rozhodčí zakládající vlečku si zvolí vhodný směr, označí nástřel, na němž zanechá trochu vytržené srsti nebo vlny z tažené zvěře. Tuto táhne za sebou na provázku vždy po srsti. Když ujde asi 1/3 stanovené vzdálenosti, odbočí od přímky pozvolným obloukem na libovolnou stranu. Po 2/3 položené vlečky se opět odchýlí od přímky na druhou stranu než předtím. Dotáhne zvěř na stanovenou vzdálenost, odváže z ní provázek, zvedne ji v ruce, zkontroluje neporušenost zvěře a pustí ji v ose vlečky na zem. Poté odejde ve směru tažení poslední části vlečky asi 50 kroků a zde se ukryje tak, aby mohl sledovat práci psa. V úkrytu musí zůstat tak dlouho, aby nerušil práci psa ani při přinášení zvěře k vůdci. Vlečka se zakládá vždy po větru.
Zvěř nesmí být vlečena po čerstvém oranisku, čerstvě pohnojeném nebo chemikáliemi ošetřeném poli. Vzdálenost mezi jednotlivými vlečkami musí být nejméně 100 kroků. Vůdce může jít se psem maximálně 20 kroků od nástřelu. Pes může sledovat vlečku nízkým nebo vysokým nosem, jít pod větrem, ale musí se vlečkou řídit. Po vypracování vlečky má zvěř ihned uchopit, co nejkratší cestou se vrátit k vůdci a zvěř odevzdat.
Používá se divoký nebo domácí králík nebo zajíc v odpovídající velikosti a barvě. Při LZ se vlečka může založit z části nebo i celá v lese.
Chyby: neochotné přinesení, špatné předání, nesledování vlečky – volné hledání, další povely i optické, kromě povelu při vypuštění psa. Každé další nasazení na vlečku a každá z uvedených chyb snižují známku vždy o jeden stupeň.

Hodnocení:
Známku 4 dostane pes, který sleduje vlečku, zvěř přinese a správně odevzdá.
Známku 3 dostane pes, který sleduje alespoň polovinu vlečky, zbytek vypracuje volným hledáním, zvěř najde a přinese a správně odevzdá, nebo pes, který byl dvakrát nasazen.
Známku 2 dostane pes, který byl třikrát nasazen, nebo najde zvěř volným hledáním a přinese ji vůdci
Známku 1 obdrží pes, který přinese zvěř z vlečky do stanoveného limitu se 3 a více chybami.
Známku 0 obdrží pes, který v časovém limitu zvěř z vlečky nepřinese.

20VLEČKA S PERNATOU ZVĚŘÍ

Vlečka se zakládá v poli s vyspělou pernatou zvěří na vzdálenost 150 kroků. Způsob založení – na nástřelu vytržená pírka, v průběhu stopní dráhy dva pozvolné oblouky – je shodný s vlečkou se srstnatou zvěří. Rovněž způsob hodnocení je shodný s disciplinou „Vlečka se zvěří srstnatou“.

21OCHOTA A CHUŤ DO VODY

Časový limit: 5 minut
Pes má prokázat, že jde ochotně do vody, a že ochotně plave. Pro zvýšení ochoty lze poslat psa za jedním vhozeným předmětem. Pes, který jde sám na povel nebo za jedním vhozeným předmětem do vody, je hodnocen známkou 4.
Pes, který jde do vody váhavě nebo mu musí být do vody vhazovány různé předměty, bude ohodnocen úměrně nižší známkou.
Pes, který nejde přes všechna pobízení do vody, je hodnocen známkou 0. V žádném případě nesmí být pes do vody vhozen nebo jinak násilně vtažen. .

22PŘINÁŠENÍ KACHNY Z HLUBOKÉ VODY

Časový limit: 5 minut
Kachnu zásadně vhazuje do vody rozhodčí, a to do vzdálenosti asi 10 - 15 metrů od břehu, aby měl pes možnost dokázat, že umí plavat a přinášet kachnu z hluboké vody. Vůdce psa nebo určený střelec při vhození kachny do vody rozhodčím vystřelí do vzduchu brokovou zbraní a to tak, aby situace co nejvíce napodobovala praktický lov. Pes musí být před započetím discipliny na volno, bez obojku (stojí, sedí nebo leží u vůdce) a pro vhozenou kachnu může jít i bez povelu.
Známkou 4 se hodnotí pes, který přinese kachnu z hluboké vody na jeden povel (nebo bez povelu) a řádně ji vůdci předá. Uchopení kachny za letku, krk apod. není chyba. Rovněž není chybou, položí-li kachnu na zem, aby ji okamžitě a lépe uchopil a dokončil přinášení. Vůdce setrvá na místě, odkud psa vypustil. Každý další povel k přinesení, uchopení, odevzdání nebo nesednutí při odevzdání, anebo puštění kachny a vzdálení mordy od ní a opětovné uchopení bez povelu, snižují známku vždy o jeden stupeň.
Známkou 1 se hodnotí pes, který po delším povzbuzování a opakovaných povelech k přinášení vynese kachnu z vody na břeh ve směru k vůdci ještě do stanoveného limitu.
Při VZ se tato disciplína zkouší v následující úpravě: vůdce poodejde se psem ke krytu pobřežního porostu tak, aby pes neviděl vhazování kachny na zrcadlo. Na pokyn rozhodčího imituje vůdce nebo určený střelec výstřelem skutečný lov a rozhodčí současně vhodí kachnu do vody, pak je pes přiveden zpět, vypuštěn a vyzván k práci.

23SLÍDĚNÍ V RÁKOSÍ

Časový limit: 5 minut
Zkouší se v rákosí, břehových a vodních krytinách tak, aby musel pes i místy plavat. Má prokázat, že je schopen živou zvěř zdvihnout a umožnit tak její ulovení. Vypíchne-li pes při slídění kachnu, je vůdce povinen na ni vystřelit. V případě, že pes ulovenou zvěř dohledá a přinese, hodnotí se tím i disciplina dohledávka kachny pohozené v rákosí.
Nepovažuje se za chybu, opustí-li pes rákosí, ale sám se bez povelu vrátí. Pokud vůdce naznačuje psovi, že nahánění v rákosí pokračuje (tichými povely), nelze to slučovat s pobízením psa a nelze za to snižovat známku.
Známkou 4 se hodnotí pes, který určený prostor samostatně a systematicky prohledává.
Známkou 3 se hodnotí pes, který určený prostor dobře prohledává, ale vybíhá z rákosí a vůdce ho musí povely pobízet.
Známkou 2 se hodnotí pes, který prohledává rákosí bez systému a zájmu, nejde dostatečně daleko ani při častém povzbuzování.
Známkou 1 se hodnotí pes, který prohledává rákosí pouze na okraji a vůdce ho musí pro neochotu k práci stále povzbuzovat.
Známkou 0 se hodnotí pes, který nemá zájem v rákosí vůbec pracovat.

24DOHLEDÁVKA KACHNY POHOZENÉ V RÁKOSÍ

Časový limit: 10 minut
Rozhodčí vhodí kachnu do rákosí nebo jiné břehové krytiny nejméně 5 metrů od kraje. Vůdce ani pes nesmí vidět, kam byla kachna vhozena. Vůdce ve vzdálenosti 50 kroků od místa, kam byla kachna vhozena, vypustí psa k dohledávce pohozené kachny a postupuje se psem proti větru směrem k pohozené kachně. Rozhodčí zastaví vůdce cca 30 kroků před pohozenou kachnou. Čas na dohledávku se měří od chvíle, kdy je pes vůdcem vypuštěn ke splnění disciplíny.
Chyby při přinášení se hodnotí stejně jako u disciplíny „Přinášení kachny z hluboké vody“ a snižují známku stanovenou na základě času.
Známkou 4 se hodnotí pes, který dohledá a správně odevzdá zvěř do 5ti minut,
známkou 3 se hodnotí pes, který dohledá a správně odevzdá zvěř do 7mi minut,
známkou 2 se hodnotí pes, který dohledá a správně odevzdá zvěř do 9ti minut a
známkou 1 se hodnotí pes, který dohledá a správně odevzdá zvěř (i bez ohledu na počet chyb) do 10ti minut.
Známku 0 obdrží pes, který v časovém limitu kachnu vůdci nepřinese.

25OCHOTA K PRÁCI NA HLUBOKÉ VODĚ
Časový limit: 2 minuty Pes musí být vypuštěn volně, musí prokázat, že se nebojí vody, umí dobře plavat, a že jde ochotně do vzdálenosti 10 – 15 m do vody. V hluboké vodě musí hledat cca 2 minuty, musí být ve vodě ovladatelný a na pokyn vůdce měnit směr hledání. V případě potřeby mohou rozhodčí určit, kterým směrem má vůdce poslat psa prohledat hladinu nebo dát během plnění disciplíny pokyn vůdci ke změně směru hledání. Známku 4 dostane pes, který pracuje bezchybně, ve vodě pracuje samostatně, je lehce ovladatelný, hledá daleko, dobře plave, do vody jde ochotně na první povel. Známku 3 dostane pes, který jde do vody po kratším povzbuzování, další práci však koná bezchybně, nebo pes, který hladinu sice prohledává daleko, ale je špatně ovladatelný. Známku 2 dostane pes, který jde do vody až po několika povelech, hladinu prohledává krátce, ve vodě je však dobře ovladatelný. Známku 1 dostane pes, který do stanoveného limitu (2 minut) do vody jde, chvíli hladinu prohledává, ale příliš brzy se vrací Známku 0 obdrží pes, který ve stanoveném limitu do vody nevleze, nebo jen na okraj a nemá zájem o hledání zvěře.
26CHOVÁNÍ NA STANOVIŠTI U VODY

Časový limit: 10 minut
Pes musí být na stanovišti při vodní práci úplně klidný. Vůdci se psy se rozestaví asi ve vzdálenosti 20 – 30 kroků od sebe, jako při obstavené leči. Vůdce stojí čelem k leči, psa má volně (nebo na vodítku) vedle sebe. Každý vůdce asi po každých 2 minutách loveckým způsobem vystřelí, zvěř se však nestřílí.
Pes odložený na vodítku dostane vždy o jeden stupeň nižší známku. Pes, který je na stanovišti neklidný, kňučí, je nervózní, uteče z místa odložení nebo vyběhne za zdravou zvěří, je hodnocen jedině známkou 0. Pes, který se na vodítku zmítá tak, že znemožňuje bezpečnou střelbu, je rovněž hodnocen známkou 0.
Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, nesmí být v blízkosti prostoru, kde je disciplína zkoušena.

27PRÁCE PŘED BARVOU - ŠOULAČKA, NÁSLEDOVÁNÍ

Před započetím této discipliny musí vůdce rozhodčím nahlásit, zda předvede šoulačku, či jak jej bude pes následovat. Při zkoušení musí pes prokázat, že rozlišuje šoulačku a volnou chůzi lesem. Zkouší se na lesní cestě, okraji lesa nebo v aleji s dobrým přehledem pro rozhodčí. Vždy stranou od rušivých vlivů, před prací na pobarvené stopě, ke které je vyzván rozhodčím bezprostředně po ukončení práce před barvou – šoulačky, následování.
Šoulačka má být dlouhá asi 120 kroků. Vůdce šoulá pomalým krokem a obhlíží revír. Pes ho následuje buď u těsně u levé nohy nebo za patami, ne však více jak 1 m. Asi po 30 krocích společného šoulání vůdce psa nenápadně a tiše odloží. Sám pokračuje v šoulání. Když poodejde přibližně 30 kroků, zastaví se a přivolá nenápadným povelem psa. Pes nesmí jít k vůdci skokem a spolu pokračují v šoulání dalších 30 kroků. Vůdce psa opět odloží, poodejde 30 kroků, ustoupí do porostu, aby jej pes neviděl, zalící a vystřelí. Potom se vrátí ke psovi a upoutá ho na vodítko. Pes se musí během šoulačky chovat klidně. Zkoušení této disciplíny se má co nejvíce podobat skutečnému odlovu spárkaté zvěře na šoulačce se psem.
Chyby: předbíhání psa z boku na bok, vzdalování se od vůdce, hlučné projevy, stálé odkládání a dobíhání vůdce, nápadné nebo hlasité povely, následování vůdce po přivolání skokem, neochota psa k odložení, nevyčkání psa na místě odložení, vůdcovo větší sledování psa než zvěře, za kterou šoulá. Každá chyba snižuje známku o jeden stupeň. Přijde-li pes po výstřelu k vůdci a nemá-li žádnou jinou chybu, hodnotí se známkou 1. Při 3 a více chybách, avšak neodběhne-li pes do leče, obdrží známku 1. Odběhne-li pes do leče během šoulání nebo po výstřelu, je hodnocen známkou 0.
Následování provede vůdce následujícím způsobem: Vůdce postupuje velmi pomalu, pes jde neupoutaný nebo upoutaný na vodítku těsně za ním nebo těsně vedle jeho levé nohy. Asi po 50 krocích se vůdce zastaví, vyčká na místě 15 až 30 vteřin, pes musí sedět, ležet nebo stát. Pes musí vůdce sledovat pozorně, klidně a tiše, musí se dát nenápadným tichým povelem zastavit a stejným způsobem uvést do pohybu. Po uplynutí stanovené doby se opět rozejdou a asi po 50 krocích se oba zastaví, pes si sedne, lehne nebo zůstane stát a vůdce vystřelí. Pes musí zůstat naprosto klidný. Po výstřelu vůdce psa, který následoval volně, upoutá na vodítko. Jakékoliv nápadnější pokyny vůdce, které odporují myslivecké praxi, jsou při následování nepřípustné a snižují známku z výkonu. Upoutaný pes je klasifikován podle předvedeného výkonu s příslušným koeficientem.
Nevlastní-li vůdce psa zbojní průkaz nebo loveckou brokovou zbraň, disciplínu s ním provede střelec. Střelec postupuje během práce vpravo vedle vůdce shodně s vůdcem. Zastaví-li se vůdce, rovněž zůstane stát i střelec, jde-li vůdce na konci šoulačky do krytu, jde se s ním skrýt i střelec, který pak v krytu vystřelí. Vůdce po výstřelu jde přivázat psa a střelec jde vedle něj. Práci lze provést i tak, že se určený střelec před započetím discipliny jde skrýt do porostu do vzdálenosti, ve které se předpokládá ukončení discipliny a skrytí vůdce. Vůdce provede disciplinu samostatně, ustoupí do porostu ke střelci, který následně vystřelí a vůdce jde uvázat psa sám. V případě provádění následování střelec skrytý v porostu vystřelí v okamžiku, kdy se vůdce po ukončení následování zastaví.
Chyby: předbíhání psa z boku na bok, vzdalování se od vůdce, hlučné projevy, stálé odkládání a dobíhání vůdce, nápadné nebo hlasité povely, vůdcovo větší sledování psa než zvěře nedodržení stanovených vzdáleností. Každá chyba snižuje známku o jeden stupeň. Při 3 a více chybách, avšak neodběhne-li pes následující volně do leče, obdrží známku 1. Odběhne-li pes následující volně do leče během následování nebo po výstřelu, je hodnocen známkou 0.
Při následování na řemeni se každé napnutí řemenu (vpřed nebo vzad) považuje za chybu.

28PRÁCE NA PODBARVENÉ STOPĚ

Časový limit: 45 minut
Pobarvená stopní dráha má být dlouhá asi 500 až 550 kroků, se dvěma změnami směru. Vzdálenost mezi jednotlivými barvami musí být nejméně 100 kroků v celém průběhu stopní dráhy.
Pobarvená stopa se zakládá tak, že se kape z lahve přes větvičky vsunuté do jejího hrdla nebo z lahve z umělé hmoty se šroubovacím uzávěrem s dírkou. Zakládání pobarvených stop jiným způsobem než uvedeným je nepřípustné. Pro založení jedné pobarvené stopy se použije maximálně 0,3 – 0,5 l vepřové krve nebo barvy jakékoliv spárkaté zvěře (dále jen „barva“). Přimísení trávníku není vyloučeno. Použitá barva musí být shodná na všech stopních drahách.
Pro směr dopředu jsou na stromech připevněny značky, které pomocník před rozhodčím zakládajícím pobarvenou stopu odstraňuje. Značky pro směr dopředu se ponechají na prvních 20 krocích pro lepší orientaci. Na odvrácené straně stromů musí být nad zemí zřetelně viditelné značky sloužící ke kontrole vypracovávané pobarvené stopy.
Nástřel je označen zřetelnými zálomky a větším množstvím nakapané barvy. Pobarvené lože je asi v polovině stopní dráhy a je označeno položenými zřetelnými zálomky a větším množstvím nakapané barvy. Lože se řádně označí pro kontrolu rozhodčích. Kapání barvy se ukončí v místě, kam bude nosiči položena zvěř. Pobarvené stopy se zakládají zásadně od nástřelu po směru vypracování. Na konci mají být stopní dráhy označeny shodným číslem jako na začátku a vyznačeno místo pro položení zvěře. Toto opatření je zárukou, že bude kus položen přesně tam, kde má být.
Spárkatá zvěř položená na konci stopní dráhy musí být řádně zašita. Je nepřípustné zkoušet psy na pobarvených stopách, kde je dráha vyšlapaná a vůdce ji může zrakem rozpoznat. Sejmuté značky nesmí být poházené po zemi.
Pořadatel si musí zajistit potřebnou spárkatou zvěř a barvu. Je odpovědný za naprosto korektní chování přenašečů zvěře a trubačů čekajících na konci pobarvené stopy, kteří musí být dobře ukryti a chovat se tiše až do ukončení disciplíny. Teprve k předávání úlomku a troubení vyjdou z úkrytu.
Za založení pobarvených stop zodpovídá pořadatel ve spolupráci se sborem rozhodčích, který akci posuzuje.
Pořadí zkoušených psů ve skupině na umělé pobarvené stopě se losuje vždy po založení pobarvené stopy. Před konkrétní pobarvenou stopou se vylosuje pes, který tuto pobarvenou stopu vypracuje. Je nepřípustné, aby na pobarvené stopy nastupovali psi podle pořadového čísla, které si při počátečním losování vůdci vylosovali. Losování psa, který vypracuje následující pobarvenou stopu, je provedeno vždy až po té, co předchozí pes práci na předcházející pobarvené stopě ukončí. Před vypracováním stopy vždy předvede pes disciplínu „práce psa před barvou“.
Pro LZ a VZ se zakládá barva ráno a smí být 1 - 8 hodin stará. Pro BZ se barva zakládá odpoledne předchozího dne, aby byla nejméně 12 hodin stará.
Pes může barvu vypracovat jako vodič. Chce-li vůdce předvést psa jako hlasiče, oznamovače nebo hlasitého oznamovače, musí tuto okolnost včetně způsobu vypracování discipliny rozhodčím oznámit bezprostředně po vylosování pořadí na pobarvené stopě.
a) vodič - (na řemeni nebo volně)
Před započetím práce na barvě připne vůdce psovi barvářský obojek s řemenem minimálně 5 m dlouhým, nevede-li vůdce psa na barvě volně. Potom může psa odložit a prohlédnout si nástřel i několik kroků barvy. Po přiložení psa na nástřel má pes ukázat barvu a pokračovat volným tempem po barvě nízkým nosem. V případě bočního větru se může držet podél barvy pod větrem. Má pracovat na plně rozvinutém barvářském řemeni, který drží vůdce po celou dobu práce (s výjimkou přehmátnutí v případě překonávání překážky) v ruce alespoň ve vzdálenosti 5 m od psa, nebo volně před vůdcem v těsném kontaktu. Po celý čas musí být zřejmé, že pes je v barvářském řemeni zalehlý, že sleduje stopu s jistotou. Dojde-li k loži, má ukázat barvu a ve správném směru pokračovat. Není chybou, mine-li pes lože do vzdálenosti povolené k sejití. Rovněž se nepovažuje za chybu, pokud pes ukáže stopy zvěře, které barvu křižovaly, a sám se opraví, vrátí se na barvu a pokračuje po ní. Sejde-li však z barvy a vůdce to nezpozoruje, musí alespoň jeden rozhodčí postupovat za ním a po asi 30 krocích ho zatroubením upozorní na nutnou opravu. Potom jsou vůdce a pes vráceni do místa, kde sešli z barvy a rozhodčím navedeni ve směru pokračování. Za každou takovou opravu se snižuje známka o jeden stupeň.
Ohlíží-li se vůdce, aby zjistil správný směr stopy podle značek, musí jej rozhodčí napomenout a za každé napomenutí se snižuje známka o jeden stupeň. Příliš překotné, jen těžko zbrzditelné tempo, při kterém pes často zbíhal ze stopy, je známkou nepříliš dobré spolupráce psa s vůdcem a snižuje známku o jeden stupeň. Je dovoleno psa odkládat pro uklidnění a soustředění. Rovněž tak se snižuje známka za nedostatečně rozvinutý řemen a malý zájem o stopu.
Není chybou, táhne-li pes na konci barvy s vysokým nosem ke zvěři. Jestliže pes mine kus položený na konci pobarvené stopy a vůdce to nezpozoruje, po 30 krocích rozhodčí zatroubením vůdce zastaví a vůdci oznámí, že pes disciplínu nesplnil a obdrží známku 0.
Za práci volně se připočítává až 5 bodů. K práci volně: Dovede-li pes vůdce ke kusu volně bez ovlivňování vůdcem, obdrží 5 bodů. Je-li pes během práce vůdcem ovlivňován, body navíc se úměrně sníží.
Chyby: pracuje-li pes nezalehlý v řemeni, je-li na něm veden, bloudí, sleduje-li stopy zdravé zvěře, stále je ho potřeba pobízet, pracuje-li nervózně a rychle, nezájem o správnou stopu a zvláště její dokončení.

b/ hlasič
Až k loži pracuje a je hodnocen pes jako vodič. Mine-li pes lože do vzdálenosti povolené k sejití, zastaví rozhodčí vůdce a vrátí jej k loži. U lože vůdce psa na pokyn rozhodčího vypustí a zůstane stát na místě s rozhodčími. Pes musí samostatně najít kus a do 10 minut u něho začít hlásit, aby mohl být hodnocen známkou 4. Hlášení musí trvat až do příchodu vůdce, vůdce na pokyn rozhodčího postupuje ve směru hlášení psa a pouze během hlášení. Pes se nesmí žádným způsobem povzbuzovat nebo nutit hlásit. Není závadou, jsou-li v hlášení krátké odmlky.
Odejde-li vůdce od lože k hlásícímu psovi a ten pak hlásit přestane nebo nehlásí u zvěře anebo od ní odejde, je pes hodnocen známkou 0.
Chyby: bloudění, sledování stop zdravé zvěře, nevýrazné hlášení, opožděné hlášení, hlášení s dlouhými odmlkami, nehlášení, opuštění zvěře, nezájem o práci a zvláště o její dokončení.
c/ oznamovač
Až k loži pracuje a je hodnocen pes jako vodič. Mine-li pes lože do vzdálenosti povolené k sejití, zastaví rozhodčí vůdce a vrátí jej k loži. U lože vůdce psa na pokyn rozhodčího vypustí a zůstane stát na místě s rozhodčím, který oznámí zahájení dosledu (dříve domluveným způsobem) rozhodčímu na konci stopní dráhy (např. troubením, mobilním telefonem, vysílačkou atd.) Povel signálkou dá rozhodčí tak, aby nerušil výkon psa.
Pes přijde ke kusu, zvěř si ověří a vrátí se pro vůdce, který čeká na místě vypuštění. Po příchodu k vůdci musí mu pes naučeným, předem nahlášeným způsobem oznámit, že zvěř našel a snažit se vůdce volně bez pobízení ke zvěři dovést. Pes se musí pro vůdce vrátit do 20 minut od vypuštění. Rozhodčí ukrytý na konci pobarvené stopy sleduje, zda si pes zvěř na konci ověřil, ověření zvěře neoznamuje. Rozhodčí, který zůstal s vůdcem u lože, při navracení psa k vůdci sleduje, zda pes pracuje předem nahlášeným způsobem, a následně pokračuje za vůdcem ke kusu.
d/ hlasitý oznamovač
Až k loži pracuje a je hodnocen pes jako vodič. Mine-li pes lože do vzdálenosti povolené k sejití, zastaví rozhodčí vůdce a vrátí jej k loži. U lože vůdce psa na pokyn rozhodčího vypustí a zůstane stát na místě s rozhodčím, který oznámí zahájení dosledu (dříve domluveným způsobem) rozhodčímu na konci stopní dráhy (např. troubením, mobilním telefonem, vysílačkou atd.). Povel signálkou dá rozhodčí tak, aby nerušil výkon psa.
Pes přijde ke kusu, zvěř si ověří a vrátí se pro vůdce, který čeká na místě vypuštění. Po příchodu k vůdci musí mu pes naučeným, předem nahlášeným způsobem oznámit, že zvěř našel a snažit se vůdce po barvě k ní volně dovést, na stopní dráze však musí v intervalech hlásit. Povzbuzování při této práci není chybou. Pes se musí pro vůdce vrátit do 20 minut od vypuštění. Rozhodčí ukrytý na konci pobarvené stopy sleduje, zda si pes zvěř na konci ověřil, ověření zvěře neoznamuje. Rozhodčí, který zůstal s vůdcem u lože, při navracení psa k vůdci sleduje, zda pes pracuje předem nahlášeným způsobem, a následně pokračuje za vůdcem ke kusu.
Není-li si vůdce jistý podle způsobu oznamování nebo projevu psa, zda pes spárkatou zvěř na konci stopní dráhy našel, může jej do 10 minut přivolat, přičemž čas se počítá od vypuštění psa od lože. Dále pes pracuje jako vodič s tím, že se známka sníží o jeden stupeň.
Chyby: Nejisté vedení ke zvěři. Neoznámí-li nalezenou zvěř vůdci způsobem, který vůdce rozhodčím předem ohlásil, nemůže se práce hodnotit jako práce oznamovače.
Obecně k hodnocení a chybám na pobarvené stopě:
Při hodnocení práce prováděné dle bodu b), c), d) se dvojice rozhodčích rozdělí tak, že jeden rozhodčí postupuje za vůdcem a druhý je ukryt tak, aby mohl sledovat chování psa u kusu. Na ohodnocení práce se musí rozhodčí dohodnout.
Jako oznamovač (včetně hlasitého) a hlasič může být pes vypuštěn nejvýše 2x. Čas 10 minut se však počítá od prvního vypuštění. Známka za druhé vypuštění se nesnižuje.
Selže-li pes jako hlasič, oznamovač nebo hlasitý oznamovač a podaří-li se ho vůdci do 30 minut přivolat, může dokončit práci jako vodič. Jako vodič je hodnocen a známka za výkon se mu sníží o jeden stupeň s koeficientem 10, pracoval-li jako vodič bezchybně. Jinak se přihlíží k dříve provedeným chybám. Nepodaří-li se vůdci do 30 minut psa přivolat, posuzování se ukončí a pes obdrží známku 0.
Nahlásí-li rozhodčí, který je na konci pobarvené stopní dráhy, že pes u kusu nebyl, a přesto vůdce jej jako oznamovače, nebo hlasitého oznamovače využil a ten jej ke kusu úspěšně dovedl, bude hodnocen snížením známky o dva stupně.
Pokud pes odnese kus dál jak dvacet kroků, snižuje se známka o jeden stupeň. Pokud pes odnese kus za poloviční vzdálenost mezi ložem a koncem pobarvené stopy, tam kus odloží a dále by prováděl oznámení, tato práce se hodnotí nejvýše známkou 2, přičemž se přihlíží k předchozím chybám. Pokud pes přinese kus k vůdci, hodnotí se jako vodič známkou 3 s přihlédnutím k předchozím chybám.

29CHOVÁNÍ NA STANOVIŠTI V LESE

Časový limit: 10 minut
Pes má prokázat, že je na stanovišti úplně klidný. Vůdci se psy jsou rozestavení kolem leče, asi 30 kroků od sebe. Korona prochází lečí s obvyklým lomozem. V leči se z bezpečnostních důvodů nestřílí. Na pokyn rozhodčího vystřelí vůdci po řadě vždy jednu ránu cca po 2 minutách. Rozhodčí stojí tak, aby viděli chování zkoušených psů. Vůdce stojí čelem k leči, psa má volně (nebo na vodítku) vedle sebe. Pes odložený na vodítku dostane vždy o jeden stupeň nižší známku.
Pes nepokojný, nervózní, kňučící, vydávající je hodnocen za každou chybu vždy o jeden stupeň nižší známkou. Pes, který se zmítá na vodítku, nebo uteče za zdravou zvěří či do leče, je hodnocen známkou 0 a ve zkoušce neobstál.
Tato disciplína se hodnotí za pomoci všech rozhodčích, kteří jsou v dosahu. Rozhodčí této disciplíny určí, kolik psů se bude zkoušet najednou.

30OBECNĚ

Pro všechny zkoušené psy musí být použit stejný druh zvěře, přiměřené velikosti pro příslušné plemeno. Zvěř musí být nezávadná. Každý vůdce si může přinést odpovídající zvěř. O vhodnosti k použití rozhodnou rozhodčí.

31ZKOUŠKY VLOH LOVECKÝCH SLÍDIČŮ

Předmět

 

Nejnižší známky pro cenu

 

Koef.

 

Max. počet bodů

 

Známka za výkon

 

Počet bodů

 

Poznámka

 

I.

 

II.

 

III.

 

1. Nos

 

3

 

2

 

1

 

10

 

40

 

 

 

 

2. Hlasitost

 

0

 

0

 

0

 

8

 

32

 

 

 

 

3. Poslušnost a ovladatelnost

 

3

 

2

 

1

 

5

 

20

 

 

 

 

4. Chování po výstřelu

 

2

 

2

 

1

 

3

 

12

 

 

 

 

5. Vodění psa

a) volné

b) na řemeni

 

2

2

 

2

2

 

1

1

 

3

2

 

12

8

 

 

 

6. Vyhledávání - slídění

 

3

 

2

 

1

 

8

 

32

 

 

 

 

7. Stopa živé zvěře

3

2

1

7

28

 

 

 

8. Ochota a chuť do vody

 

2

 

2

 

1

 

4

 

16

 

 

 

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

 

130

 

105

 

80

 

-

-

-

-

 

Maximální počet bodů

 

-

-

-

-

192

 

-

-

 

Celkový počet bodů

bodů

 

 

 

Výsledná cena

 

 

 
32PODZIMNÍ ZKOUŠKY LOVECKÝCH SLÍDIČŮ

Předmět

 

Nejnižší známky pro cenu

 

Koef.

 

Max. počet bodů

 

Známka za výkon

 

Počet bodů

 

Poznámka

 

I.

 

II.

 

III.

 

1. Nos

 

3

 

2

 

1

 

10

 

40

 

 

 

 

2. Hlasitost

 

0

 

0

 

0

 

8

 

32

 

 

 

 

3. Poslušnost a ovladatelnost

 

3

 

2

 

1

 

5

 

20

 

 

 

 

4. Chování po výstřelu

 

2

 

2

 

1

 

3

 

12

 

 

 

 

5. Vodění psa

a) volné

b) na řemeni

 

2

2

 

2

2

 

1

1

 

3

2

 

12

8

 

 

 

6. Vyhledávání - slídění

3

2

1

8

32

 

 

 

7. Dohledávka a přinášení

pernaté zvěře

 

2

 

2

 

1

 

7

 

28

 

 

 

 

8. Vlečka se srstnatou zvěří

 

2

 

2

 

1

 

6

 

24

 

 

 

 

9. Přinášení kachny

z hluboké vody

 

3

 

2

 

1

 

6

 

24

 

 

 

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

150

 

120

 

90

 

-

-

-

-

 

Maximální počet bodů

-

-

-

-

224

 

-

-

 

Celkový počet bodů

 

 

 

 

Výsledná cena

 

 

 
33LESNÍ ZKOUŠKY LOVECKÝCH SLÍDIČŮ

Předmět

 

Nejnižší známky pro cenu

 

Koef.

 

Max. počet bodů

 

Známka za výkon

 

Počet bodů

 

Poznámka

 

I.

 

II.

 

III.

 

1. Nos

 

3

 

2

 

1

 

10

 

40

 

 

 

 

2. Hlasitost

 

0

 

0

 

0

 

8

 

32

 

 

 

 

3. Poslušnost a ovladatelnost

 

3

 

2

 

1

 

5

 

20

 

 

 

 

4. Chování po výstřelu

 

2

 

2

 

1

 

3

 

12

 

 

 

 

5. Vodění psa

a) volné

b) na řemeni

 

2

2

 

2

2

 

1

1

 

3

2

 

12

8

 

 

 

6. Vyhánění zvěře z houštin

a) z odložení

b) od nohy

 

 

3

3

 

 

2

2

 

 

1

1

 

9

7

 

36

28

 

 

 

 

7. Vyhledávání - slídění

 

3

 

2

 

1

 

8

 

32

 

 

 

 

8. Dohledávka a přinášení

pernaté zvěře

 

2

 

2

 

1

 

7

 

28

 

 

 

 

9. Vlečka se srstnatou zvěří

 

2

 

2

 

1

 

6

 

24

 

 

 

 

10. Práce před barvou

a) šoulačka

b) následování volné

c) následování na řemeni

 

2

2

2

 

 

2

2

2

 

 

1

1

1

 

 

8

4

2

 

 

32

16

8

 

 

 

 

11. Barva

a) hlasič, oznamovač

b) vodič

 

3

3

 

2

2

 

1

1

 

20

10

 

80

40+5

 

 

 

12. Odložení

a) volné

b) na řemeni

 

2

2

 

2

2

 

1

1

 

4

2

 

16

8

 

 

 

13. Chování na stanovišti v lese

 

2

 

2

 

1

 

4

 

16

 

 

 

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

 

260

 

220

 

180

 

-

-

-

-

 

Maximální počet bodů

-

-

-

-

 

380

 

-

-

 

Celkový počet bodů

 

 

 

Výsledná cena

 

 

 
34BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY LOVECKÝCH SLÍDIČŮ

Předmět

 

Nejnižší známky pro cenu

 

Koef.

 

Maximální počet bodů

 

Známka za výkon

 

Počet bodů

 

Poznámka

 

I.

 

II.

 

III.

 

1. Vodění psa

a) volné

b) na řemeni

 

2

2

 

2

2

 

1

1

 

3

2

 

12

8

 

 

 

2. Práce před barvou

a) šoulačka

b) následování volné

c) následování na řemeni

 

2

2

2

 

 

2

2

2

 

 

1

1

1

 

 

8

4

2

 

 

32

16

8

 

 

 

 

3. Barva

a) hlasič, oznamovač

b) vodič

 

3

3

 

2

2

 

1

1

 

20

10

 

80

40+5

 

 

 

4. Odložení

a) volné

b) na řemeni

 

2

2

 

2

2

 

1

1

 

4

2

 

16

8

 

 

 

5. Vyhledávání - slídění

3

2

1

8

32

 

 

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

 

110

 

90

 

70

 

-

-

-

-

 

Maximální počet bodů

 

 

172

 

-

-

 

Celkový počet bodů

 

 

 

 

Výsledná cena

 

 

 
35ZKOUŠKY Z VODNÍ PRÁCE LOVECKÝCH SLÍDIČŮ

Předmět

 

Nejnižší známky pro cenu

 

Koef.

 

Max. počet bodů

 

Známka za výkon

 

Počet bodů

 

Poznámka

 

I.

 

II.

 

III.

 

1. Ochota k práci v hluboké vodě

 

2

 

1

 

1

 

4

 

16

 

 

 

 

2. Přinášení kachny z hluboké vody

 

2

 

1

 

1

 

4

 

16

 

 

 

 

3. Slídění v rákosí

 

2

 

1

 

1

 

5

 

20

 

 

 

 

4. Dohledávka kachny pohozené v rákosí

 

2

 

1

 

1

 

5

 

20

 

 

 

 

5. Chování na stanovišti u vody

 

2

 

1

 

1

 

2

 

8

 

 

 

 

6. Poslušnost a ovladatelnost

 

2

 

1

 

1

 

5

 

20

 

 

 

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

 

80

 

60

 

40

 

-

-

-

-

 

Maximální počet bodů

 

 

 

 

 

 

100

 

-

-

 

Celkový počet bodů

 

 

 

 

Výsledná cena

 

 

 
36VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY LOVECKÝCH SLÍDIČŮ

Předmět

 

Nejnižší známky pro cenu

 

Koef.

 

Max. počet bodů

 

Známka za výkon

 

Počet bodů

 

Poznámka

 

I.

 

II.

 

III.

 

1. Nos

 

3

 

2

 

1

 

10

 

40

 

 

 

 

2. Hlasitost

 

0

 

0

 

0

 

8

 

32

 

 

 

 

3. Poslušnost a ovladatelnost

 

3

 

2

 

1

 

5

 

20

 

 

 

 

4. Chování po výstřelu

 

2

 

2

 

1

 

3

 

12

 

 

 

 

5. Vodění psa

a) volné

b) na řemeni

 

2

2

 

2

2

 

1

1

 

3

2

 

12

8

 

 

 

6. Vyhánění zvěře z houštin

a) z odložení

b) od nohy

 

3

3

 

2

2

 

1

1

 

9

7

 

36

28

 

 

 

7. Vyhledávání - slídění

 

3

 

2

 

1

 

8

 

32

 

 

 

 

8. Dohledávka a přinášení pernaté zvěře

 

2

 

2

 

1

 

7

 

28

 

 

 

 

9. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře

2

 

2

 

1

 

7

 

28

 

 

 

 

10. Vlečka se srstnatou zvěří

 

2

 

2

 

1

 

6

 

24

 

 

 

 

11. Vlečka s pernatou zvěří

 

2

 

2

 

1

 

6

 

24

 

 

 

 

12. Přinášení kachny z hluboké vody

 

3

 

2

 

1

 

6

 

24

 

 

 

 

13. Slídění v rákosí

 

3

 

2

 

1

 

8

 

32

 

 

 

 

14. Dohledávka kachny pohozené v rákosí

2

 

2

 

1

 

8

 

32

 

 

 

 

15. Práce před barvou

a) šoulačka

b) následování volné

c) následování na řemeni

 

2

2

2

 

 

2

2

2

 

 

1

1

1

 

 

8

4

2

 

 

32

16

8

 

 

 

 

16. Barva

a) hlasič, oznamovač

b) vodič

 

3

3

 

2

2

 

1

1

 

20

10

 

80

40+5

 

 

 

17. Odložení

a) volné

b) na řemeni

 

2

2

 

2

2

 

1

1

 

4

2

 

16

8

 

 

 

18. Chování na stanovišti v lese

2

 

2

 

1

 

4

 

16

 

 

 

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

 

350

 

290

 

230

 

-

-

-

-

 

Maximální počet bodů

 

520

 

-

-

 

Celkový počet bodů

 

 

 

 

Výsledná cena

 

 

 
Tento soutěžní řád byl schválen na zasedání předsednictva ČMKJ dne 5. června 2014 a je platný od 1.1.2015